צילום קווי ביוב ומרזבים

בשלב הראשון מתבצע צילום צבעוני ואיכותי במצלמה המתקדמת ביותר בתחום, תוך שימוש בסיב אופטי או רובוט זעיר, המצלמים את פנים צינור הביוב לצורך אבחון ואיתור הכשלים בצנרת.
 
יש צורך בתמונה צבעונית באיכות גבוהה כדי לאתר במדויק את כל:
• החסמים והמפגעים (בטון, פסולת ושומן, ברגים, ברזלים ועוד)
• השברים
• חדירת שורשים של עצים וצמחייה לצנרת הביוב
• עייפות חומר הצנרת
• קריסת קו
• קריסת שוחת ביוב
 
התמונה המדויקת המתקבלת מצביעה על מיקום ברור של התקלה ועל מהותה. הצילום המתקבל מוגש ללקוח במידת הצורך על גבי דיסק בצירוף דוח מפורט המכיל חוות דעת מומחה.
 
הלקוח מקבל את הצילום ויכול להחליט על אחד מהתיקונים המוצעים על-ידי צוות המומחים של חברת D&M.
 

צילום קווי ביוב ומרזבים

שומיש ךות ,םוחתב רתויב תמדקתמה המלצמב יתוכיאו ינועבצ םוליצ עצבתמ ןושארה בלשב םילשכה רותיאו ןוחבא ךרוצל בויבה רוניצ םינפ תא םימלצמה ,ריעז טובור וא יטפוא ביסב .תרנצב

.התוהמ לעו הלקתה לש רורב םוקימ לע העיבצמ תלבקתמה תקיודמה הנומתה טרופמ חוד ףוריצב קסיד יבג לע ךרוצה תדימב חוקלל שגומ לבקתמה םוליצה .החמומ תעד תווח ליכמה ידי-לע םיעצומה םינוקיתהמ דחא לע טילחהל לוכיו םוליצה תא לבקמ חוקלה .D&M תרבח לש יחמומה תווצ

:לכ תא קיודמב רתאל ידכ ההובג תוכיאב תינועבצ הנומתב ךרוצ שי

  • (דועו םילזרב ,םיגרב ,ןמושו תלוספ ,ןוטב) םיעגפמהו םימסחה
  • םירבשה
  • בויבה תרנצל הייחמצו םיצע לש םישרוש תרידח
  • תרנצה רמוח תופייע
  • וק תסירק
  • בויב תחוש תסירק